10/08/2015

හංස ගීතය


ගිනිගත්ත මල් ගහක පිපි එකම මල් ඉත්ත
අමාවක මහ රෑක ගෙන ගිහින් නෙලාගෙන
පෙති තළා බිම නොළා කොතැන හෝ පුදසුනක
පුදනු මැන පින් බිඳක්
මටත් සිත පහන් වී
අනුමෝදනා වෙන්න

………….

දරා ගෙන සිටි නමුදු කැකුළු හදවත කොණේ
පර උනා මිසක නෑ මලක් ඉන් පිබිදුනේ
වෙර දරා පුබුදු කළ කුසුම ඇයි අද දිනේ
ලොව පිපුණු තවත් එක මලක් පමණක් උනේ

………….

කල්පයක් කල් බලා ඉන්න සිදුවුණු දුකට
ගහ කොළට අමතකව යාවි මල් පුබුදන්න
හිරු සඳුට අවනතව පිපී පරවණු මිසක
කිසිවෙකුත් නෑ මෙළොව ගහට මල් පළඳන්නLinkWithin

Related Posts with Thumbnails