8/09/2010

බලි කුරු‍ටු...

පහුගිය දොහක ඇඳපු බලි කුරුට්ටක් දාන්න හිතුණා... වැදගත් යමක් ලියන්න ඉකමනින්ම එනකං මේකවත් බලමු.

...........

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails